Reference

 •  1) Averbuh A. G., 1982, Izuchenie sostava i svoystv gornyh porod pri seysmorazvedke: M., Nedra.

 •  2) Alekseev A. S., Lavrentev M. M., Muhometov R. G., Romanov V. G., 1969, Chislennyy metod resheniya trehmernoy obratnoy zadachi seysmiki: Matematicheskie problemy geofiziki. Vyp. 1: Novosibirsk, VC SO AN SSSR, 179 - 201.

 •  3) Belonosova A. V., Alekseev A. S., 1967, Ob odnoy postanovke obratnoy kinematicheskoy zadachi seysmiki dlya dvumerno-neodnorodnoy sredy: Nekotorye metody i algoritmy interpretacii geofizicheskih dannyh: M., Nauka, 137 - 154

 •  4) G. A. Gamburcev: Vospominaniya, ocherki, stati, 1998: K 70-letiyu Obedinennogo instituta fiziki Zemli. M., OIFZ RAN. J. Gamburcev G. A., 1959, Osnovy seysmicheskogo metoda razvedki, 2-e izd.: M., Gostoptehizdat

 •  5) Gamburcev G. A., 1939, O vozmozhnosti registracii otrazhennyh poperechnyh voln pri seysmorazvedke po metodu otrazheniy: Izvestiya AN SSSR. Ser. geogr. i geofiz. 2

 •  6) Gamburcev G. A., Riznichenko Yu. V., Berzon I. S., Epinateva A. M. i dr., 1952, Korrelyacionnyy metod prelomlennyh voln: M„ Izd-vo AN SSSR

 •  7) Gamburcev G. A., 1946, Ob izobrazhenii seysmicheskih poley: Izvestiya AN SSSR. Ser. geogr. i geofiz., 10, 1, 11 - 18

 •  8) Gamburcev G. A., 1946, Korrelyacionnye sistemy nablyudeniy pri razvedke po metodam otrazhennyh i prelomlennyh voln: Izvestiya AN SSSR. Ser. geogr. i geofiz., 10, 1, 19 - 29

 •  9) Glubinnoe seysmicheskoe zondirovanie zemnoy kory v SSSR. Sbornik dokladov., 1962: L., Gostoptehizdat, 495 s

 •  10) Goldin S. V., Puzyrev N. N., 2003, Shkola Gamburceva: Nauchnoe nasledie G. A. Gamburceva i sovremennaya geofizika: OIFZ RAN, M„ 237 - 251

 •  11) Goldin S. V., 1974, Lineynye preobrazovaniya seysmicheskih signalov: M., Nedra

 •  12) Goldin S. V., 1977, K teorii prostranstvennyh sistem nablyudeniya i interpretacii dannyh MOV: Geologiya i geofizika, 7, 95 - 107

 •  13) Goldin S. V., 1977, Odna obratnaya kinematicheskaya zadacha seysmiki otrazhennyh voln: Dokl. AN SSSR, 233, 1, 64 - 67

 •  14) Goldin S. V., 1979, Interpretaciya dannyh seysmicheskogo metoda otrazhennyh voln: M., Nedra

 •  15) Goldin S. V., 2001, Pochemu 2D DMO mozhno primenyat v trehmernoy srede: Geofizika, 5, 24 - 28

 •  16) Goldin S. V., 2003, Prostranstva nablyudeniy i polya vremen: Nauchnoe nasledie G. A. Gamburceva i sovremennaya geofizika. Razvitie idey. Vospominaniya: M. OIFZ RAN, 68 - 112

 •  17) Gricenko S. A., 1984, Proizvodnye polya vremen: Geologiya i geofizika, 4, 113 - 119

 •  18) Guryanov V. M., Kareva O. V., 1974, Transformaciya lineynyh godografov otrazhennyh seysmicheskih voln: Primenenie CVMisredstv vychislitelnoy tehniki v geologii i geofizike: Izd-vo Saratovskogo universiteta, 53 - 67

 •  19) Kondrashkov V. V., 1977, Poluchenie vremennogo razreza sposobom ellipticheskoy razvertki otrazheniy (ERO): EI VIEMS. Ser. Regionalnaya, polevaya i razvedochnaya geofizika, 29, 1 - 9

 •  20) Petrashen G. I., Nahamkin S. I., 1973, Prodolzhenie volnovyh poley poley v zadachah seysmorazvedki: L., Nauka

 •  21) Puzyrev N. N., 1945, Opredelenie sredney skorosti po vzaimnym tochkam na godografah otrazhennyh voln: Prikladnaya geofizika, 1

 •  22) Puzyrev N. N., 1959, Interpretaciya dannyh seysmorazvedki metodom otrazhennyh voln: M., Gostoptehizdat

 •  23) Puzyrev N. I., 1960, K voprosu o primenenii uproschennyh shem nablyudeniy pri izuchenii skladchatogo fundamenta Zapadno-Sibirskoy nizmennosti metodom prelomlennyh voln: Geologiya i geofizika, 11, 102 - 105

 •  24) Puzyrev N. N., Krylov S. V., Potapev S. V., 1965, Tochechnye seysmicheskie zondirovaniya: Metodika seysmorazvedki: M., Nauka, 5 - 70

 •  25) Puzyrev N. N., 1973, Dvumernye vremennye polya otrazhennyh voln: Geologiya i geofizika, 1, 94 - 104

 •  26) Puzyrev N. N., 1979, Vremennye polya otrazhennyh voln i metod effektivnyh parametrov: Novosibirsk, Nauka

 •  27) Romanov V. G., 1969, Nekotorye obratnye zadachi dlya uravneniy giperbolicheskogo tipa: Novosibirsk, Nauka

 •  28) Rudnev V. N., 1945, Vychislenie srednih skorostey po kazhuschimsya skorostyam na vzaimnyh tochkah: Prikladnaya geofizika, 1

 •  29) Sorokin L. V., Uryson V. O., Ryabinkin L. A. i dr., 1950, Kurs geofizicheskih metodov razvedki neftyanyh mestorozhdeniy, ch. IV: M., Gostoptehizdat

 •  30) Strahov V. N., 1982, Vklad G. A. Gamburceva v teoriyu interpretacii gravitacionnyh i magnitnyh anomaliy: Razvitie idey G. A. Gamburceva v geofizike: M., Nauka, 17 - 89

 •  31) Fomel S. B., 1994, Kinematicheski-ekvivalentnyy differencialnyy operator prodolzheniya seysmogramm otrazhennoy volny po udaleniyam: Geologiya i geofizika, 35, 9, 146 - 160

 •  32) Chernyak V. S., Gricenko S. A., 1979, Interpretaciya effektivnyh parametrov OGT dlya prostranstvennoy sistemy odnorodnyh sloev s krivolineynymi granicami: Geologiya i geofizika, 12, 112 - 120

 •  33) Claerbout J. Toward a unified theory of reflector mapping: Geophysics, 36, 467 - 481

 •  34) Goldin S., 1986, Seismic travel-time inversion. Investigations in Geophysics: Society of exploration geophysicists, 1

 •  35) Hubral P., Krey T., 1980, Interval velocities from seismic reflection time measurements: Society of exploration geophysicists

 •  36) Mayne W. H., 1962, Common-reflection-point horizontal data-stacking techniques: Geophysics, 27, 927 - 938

Идеи Г. А. Гамбурцева и их роль в развитии российской геофизики

Гольдин С.В.

Аннотация

В данной статье описан вклад Г. А. Гамбурцева в развитие геофизики

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Гольдин С.В. Идеи Г. А. Гамбурцева и их роль в развитии российской геофизики // Геофизика. 2004. № 1. С. 3-8.

Список литературы

 •  1) Авербух А. Г., 1982, Изучение состава и свойств горных пород при сейсморазведке: М., Недра.

 •  2) Алексеев А. С., Лаврентьев М. М., Мухометов Р. Г., Романов В. Г., 1969, Численный метод решения трехмерной обратной задачи сейсмики: Математические проблемы геофизики. Вып. 1: Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 179 - 201.

 •  3) Белоносова А. В., Алексеев А. С., 1967, Об одной постановке обратной кинематической задачи сейсмики для двумерно-неоднородной среды: Некоторые методы и алгоритмы интерпретации геофизических данных: М., Наука, 137 - 154

 •  4) Г. А. Гамбурцев: Воспоминания, очерки, статьи, 1998: К 70-летию Объединенного института физики Земли. М., ОИФЗ РАН. J. Гамбурцев Г. А., 1959, Основы сейсмического метода разведки, 2-е изд.: М., Гостоптехиздат

 •  5) Гамбурцев Г. А., 1939, О возможности регистрации отраженных поперечных волн при сейсморазведке по методу отражений: Известия АН СССР. Сер. геогр. и геофиз. 2

 •  6) Гамбурцев Г. А., Ризниченко Ю. В., Берзон И. С., Епинатьева А. М. и др., 1952, Корреляционный метод преломленных волн: М„ Изд-во АН СССР

 •  7) Гамбурцев Г. А., 1946, Об изображении сейсмических полей: Известия АН СССР. Сер. геогр. и геофиз., 10, 1, 11 - 18

 •  8) Гамбурцев Г. А., 1946, Корреляционные системы наблюдений при разведке по методам отраженных и преломленных волн: Известия АН СССР. Сер. геогр. и геофиз., 10, 1, 19 - 29

 •  9) Глубинное сейсмическое зондирование земной коры в СССР. Сборник докладов., 1962: Л., Гостоптехиздат, 495 с

 •  10) Гольдин С. В., Пузырев Н. Н., 2003, Школа Гамбурцева: Научное наследие Г. А. Гамбурцева и современная геофизика: ОИФЗ РАН, М„ 237 - 251

 •  11) Гольдин С. В., 1974, Линейные преобразования сейсмических сигналов: М., Недра

 •  12) Гольдин С. В., 1977, К теории пространственных систем наблюдения и интерпретации данных МОВ: Геология и геофизика, 7, 95 - 107

 •  13) Гольдин С. В., 1977, Одна обратная кинематическая задача сейсмики отраженных волн: Докл. АН СССР, 233, 1, 64 - 67

 •  14) Гольдин С. В., 1979, Интерпретация данных сейсмического метода отраженных волн: М., Недра

 •  15) Гольдин С. В., 2001, Почему 2D DMO можно применять в трехмерной среде: Геофизика, 5, 24 - 28

 •  16) Гольдин С. В., 2003, Пространства наблюдений и поля времен: Научное наследие Г. А. Гамбурцева и современная геофизика. Развитие идей. Воспоминания: М. ОИФЗ РАН, 68 - 112

 •  17) Гриценко С. А., 1984, Производные поля времен: Геология и геофизика, 4, 113 - 119

 •  18) Гурьянов В. М., Карева О. В., 1974, Трансформация линейных годографов отраженных сейсмических волн: Применение ЦВМисредств вычислительной техники в геологии и геофизике: Изд-во Саратовского университета, 53 - 67

 •  19) Кондрашков В. В., 1977, Получение временного разреза способом эллиптической развертки отражений (ЭРО): ЭИ ВИЭМС. Сер. Региональная, полевая и разведочная геофизика, 29, 1 - 9

 •  20) Петрашень Г. И., Нахамкин С. И., 1973, Продолжение волновых полей полей в задачах сейсморазведки: Л., Наука

 •  21) Пузырев Н. Н., 1945, Определение средней скорости по взаимным точкам на годографах отраженных волн: Прикладная геофизика, 1

 •  22) Пузырев Н. Н., 1959, Интерпретация данных сейсморазведки методом отраженных волн: М., Гостоптехиздат

 •  23) Пузырев Н. И., 1960, К вопросу о применении упрощенных схем наблюдений при изучении складчатого фундамента Западно-Сибирской низменности методом преломленных волн: Геология и геофизика, 11, 102 - 105

 •  24) Пузырев Н. Н., Крылов С. В., Потапьев С. В., 1965, Точечные сейсмические зондирования: Методика сейсморазведки: М., Наука, 5 - 70

 •  25) Пузырев Н. Н., 1973, Двумерные временные поля отраженных волн: Геология и геофизика, 1, 94 - 104

 •  26) Пузырев Н. Н., 1979, Временные поля отраженных волн и метод эффективных параметров: Новосибирск, Наука

 •  27) Романов В. Г., 1969, Некоторые обратные задачи для уравнений гиперболического типа: Новосибирск, Наука

 •  28) Руднев В. Н., 1945, Вычисление средних скоростей по кажущимся скоростям на взаимных точках: Прикладная геофизика, 1

 •  29) Сорокин Л. В., Урысон В. О., Рябинкин Л. А. и др., 1950, Курс геофизических методов разведки нефтяных месторождений, ч. IV: М., Гостоптехиздат

 •  30) Страхов В. Н., 1982, Вклад Г. А. Гамбурцева в теорию интерпретации гравитационных и магнитных аномалий: Развитие идей Г. А. Гамбурцева в геофизике: М., Наука, 17 - 89

 •  31) Фомель С. Б., 1994, Кинематически-эквивалентный дифференциальный оператор продолжения сейсмограмм отраженной волны по удалениям: Геология и геофизика, 35, 9, 146 - 160

 •  32) Черняк В. С., Гриценко С. А., 1979, Интерпретация эффективных параметров ОГТ для пространственной системы однородных слоев с криволинейными границами: Геология и геофизика, 12, 112 - 120

 •  33) Claerbout J. Toward a unified theory of reflector mapping: Geophysics, 36, 467 - 481

 •  34) Goldin S., 1986, Seismic travel-time inversion. Investigations in Geophysics: Society of exploration geophysicists, 1

 •  35) Hubral P., Krey T., 1980, Interval velocities from seismic reflection time measurements: Society of exploration geophysicists

 •  36) Mayne W. H., 1962, Common-reflection-point horizontal data-stacking techniques: Geophysics, 27, 927 - 938