Reference

 •  1) Abdullin R. N., Govorkov M. B., Rahmatullina A. R., 2009, Kolichestvennaya ocenka effektivnoy poristosti i pronicaemosti po zatuhaniyu energii Lemba-Stounli s primeneniem petrofizicheskogo invarianta: Innovacionnye tehnologii v geologii i razrabotke uglevodorodov v Respublike Tatarstan: Kazan.

 •  2) Abdullin R. N., Petrov S. I., Gorgun V. A., 2009, Kolichestvennaya ocenka effektivnoy poristosti i pronicaemosti po zatuhaniyu energii volny Lemba-Stounli s primeneniem petrofizicheskogo invarianta: Mezhdunarodnaya konf. Kazanskaya geologicheskaya shkola i eё rol v razvitii geologicheskoy nauki v Rossii: Kazan, KGU.

 •  3) Abdullin R. N., Govorkov M. B., Rahmatullina A. R., 2009, Primenenie petrofizicheskogo invarianta D. A. Kozhevnikova dlya opredeleniya filtracionno-emkostnyh svoystv po parametram volny Lemba-Stounli: Trudy VI Mezhdunarodnoy nauchno-praktich. konf. Neftegazovye tehnologii. Tom 11: Samara, Samarskiy gos. tehnich. un-t.

 •  4) Adaptivnaya interpretaciya dannyh GIS v modelirovanii mestorozhdeniy nefti i gaza. Kozhevnikov D. A., Kovalenko K. V., Lazutkina N. E., Zhemzhurova 3. N., Safronov M. A.: Neftyanoe hozyaystvo, 4, 2011.

 •  5) Dahnov V. N., 1975, Petrofizika - osnova geologicheskoy interpretacii rezultatov geofizicheskih issledovaniy razrezov neftyanyh i gazovyh skvazhin, ee sostoyanie i blizhayshie zadachi: Petrofizika kollektorov nefti i gaza (Trudy MINH i GP im. I. M. Gubkina, vyp. 115): M. Nedra.

 •  6) Dobrynin V. M., Vendelshteyn B. Yu., Kozhevnikov D. A., 2004, Petrofizika: M., Nedra.

 •  7) Enikeev B. Ya., 2011, O svyazi ostatochnoy vodonasyschennosti s poristostyu i glinistostyu i istorii ee izucheniya: Geofizika, 1, 76 - 77.

 •  8) Zubkov Yu. M., 2010, Ostatochnaya vodonasyschennost kak funkciya kapillyarnogo davleniya v uglevodorodnoy zalezhi: Dokl. na Vserossiysk. nauchno-praktich. konf. Yaderno-geofi-zich. metody v komplekse GIS pri kontrole razrabotki neftya-nyhi gazovyh mestorozhdeniy: M., VNIIgeosistem, 175 - 185.

 •  9) Kozhevnikov D. A., Ellinskiy M. A/., 1999, Ot laboratornoy empiriki k petrofizicheskim zakonam: Tez. dok. nauch. konf. XV Gubkinskie chteniya: M., RGU nefti i gaza im. I. M. Gubkina.

 •  10) Korotkov K. V., Velizhanin V. A., 2011, Ocenka effektivnoy poristosti kollektorov po kompleksu impulsnogo i stacionarnogo neytronnyh metodov GIS: Karotazhnik, 201, 15 - 12.

 •  11) Mullagaleeva N. R., Borisova L. K., 2009, Kompleks GIS pri issledovanii morskih inzhenerno-geologicheskih skvazhin: Karotazhnik, 181, 64 -71.

 •  12) Rahmatullina A. R., Abdullin R. Ya., 2010, Effektivnost primeneniya gamma-spektrometrii pri ocenke kollektorskih svoystv i neftenasyschennosti produktivnyh plastov: Dokl. na konf. Yaderno-geofizich. metody v komplekse GIS pri kontrole razrabotki neftyanyh i gazovyh mestorozhdeniy: M., VNIIgeosistem, 120 - 124.

 •  13) Ellinskiy M. M., Kozhevnikov D. A., 1999, Ot petrofizicheskih zakonov k interpretacii dannyh GIS: Tez. dok. na nauch. konf. XV Gubkinskie chteniya: M., RGU nefti i gaza im. I. M. Gubkina.

 •  14) Dahnov V. N., 1975, Geofizicheskie metody opredeleniya kollektorskih svoystv i neftegazonasygceniya gornyh porod: M,, Nedra.

 •  15) Dobrynin V. M., Vendelshteyn B. Yu., Kozhevnikov D. A., 2004, Petrofizika: M., Nedra.

 •  16) Efimov V. A., Malshakov A. V., 2010, Analiz metodov rascheta filtracionno-emkostnyh svoystv kollektorov: Aktualnye voprosy petrofiziki slozhnopostroennyh kollektorov (pod red. I. G. Shnurmana): Krasnodar, Prosveschenie-Yug.

 •  17) Kozhevnikov D. A., Ellanskiy M. M., 1999, Ocenka produktivnosti kollektorov metodom petrofizicheskoy filtracii dannyh GIS: Karotazhnik, 61, 41 - 60.

 •  18) Shnurman I. G., 2011, Zamechaniya k state D. A. Kozhevnikova i K. V. Kovalenko “K sistematike modelnyh opisaniy kollektorov nefti i gaza”: Geofizika, 1, 75.

 •  19) Shnurman I. G., 2010, Problemy opredeleniya glinistosti i ucheta ee vliyaniya v pokazaniya karotazha: Aktualnye voprosy petrofiziki slozhnopostroennyh kollektorov (pod red. I. G. Shnurmana): Krasnodar, Prosveschenie-Yug.

 •  20) Shnurman I. G., 2003, Izuchenie terrigennyh kollektorov Predkavkazya po rezultatam geofizicheskih issledovaniy skvazhin: Krasnodar, Prosveschenie-Yug.

 •  21) Ellanskiy M. M., 1999, Ispolzovanie sovremennyh dostizheniy petrofiziki i fiziki plasta pri reshenii zadach neftegazovoy geologii po skvazhinnym dannym: Uchebnoe posobie. RGU nefti i gaza im. I. M. Gubkina.

Ответ авторов на замечания по статье “К систематике модельных описаний коллекторов нефти и газа” (“Геофизика”, № 5, 2010)

Кожевников Д.А. Коваленко К.В.

Аннотация

Обсуждаемая статья принадлежит к обширной серии наших публикаций (начиная с 2000 г., имеются в открытом доступе на сайте http://kdalab.narod.ru). Все они посвящены оригинальной, адаптивной, технологии интерпретации данных ГИС, нацеленной на количественное определение эффективной пористости К эф коллекторов нефти и газа. Модель остаточной водонасы-щенности К получена нами как элемент модели К эф независимо (в науке такое бывает, но претензий на приоритет мы не заявляли).

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Кожевников Д.А. Коваленко К.В. Ответ авторов на замечания по статье “К систематике модельных описаний коллекторов нефти и газа” (“Геофизика”, № 5, 2010) // Геофизика. 2011. № 6. С. 75-79.

Список литературы

 •  1) Абдуллин Р. Н., Говорков М. Б., Рахматуллина А. Р., 2009, Количественная оценка эффективной пористости и проницаемости по затуханию энергии Лэмба-Стоунли с применением петрофизического инварианта: Инновационные технологии в геологии и разработке углеводородов в Республике Татарстан: Казань.

 •  2) Абдуллин Р. Н., Петров С. И., Горгун В. А., 2009, Количественная оценка эффективной пористости и проницаемости по затуханию энергии волны Лэмба-Стоунли с применением петрофизического инварианта: Международная конф. Казанская геологическая школа и её роль в развитии геологической науки в России: Казань, КГУ.

 •  3) Абдуллин Р. Н., Говорков М. Б., Рахматуллина А. Р., 2009, Применение петрофизического инварианта Д. А. Кожевникова для определения фильтрационно-емкостных свойств по параметрам волны Лэмба-Стоунли: Труды VI Международной научно-практич. конф. Нефтегазовые технологии. Том 11: Самара, Самарский гос. технич. ун-т.

 •  4) Адаптивная интерпретация данных ГИС в моделировании месторождений нефти и газа. Кожевников Д. А., Коваленко К. В., Лазуткина Н. Е., Жемжурова 3. Н., Сафронов М. А.: Нефтяное хозяйство, 4, 2011.

 •  5) Дахнов В. Н., 1975, Петрофизика - основа геологической интерпретации результатов геофизических исследований разрезов нефтяных и газовых скважин, ее состояние и ближайшие задачи: Петрофизика коллекторов нефти и газа (Труды МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, вып. 115): М. Недра.

 •  6) Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Кожевников Д. А., 2004, Петрофизика: М., Недра.

 •  7) Еникеев Б. Я., 2011, О связи остаточной водонасыщенности с пористостью и глинистостью и истории ее изучения: Геофизика, 1, 76 - 77.

 •  8) Зубков Ю. М., 2010, Остаточная водонасыщенность как функция капиллярного давления в углеводородной залежи: Докл. на Всероссийск. научно-практич. конф. Ядерно-геофи-зич. методы в комплексе ГИС при контроле разработки нефтя-ныхи газовых месторождений: М., ВНИИгеосистем, 175 - 185.

 •  9) Кожевников Д. А., Эллинский М. А/., 1999, От лабораторной эмпирики к петрофизическим законам: Тез. док. науч. конф. XV Губкинские чтения: М., РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

 •  10) Коротков К. В., Велижанин В. А., 2011, Оценка эффективной пористости коллекторов по комплексу импульсного и стационарного нейтронных методов ГИС: Каротажник, 201, 15 - 12.

 •  11) Муллагалеева Н. Р., Борисова Л. К., 2009, Комплекс ГИС при исследовании морских инженерно-геологических скважин: Каротажник, 181, 64 -71.

 •  12) Рахматуллина А. Р., Абдуллин Р. Я., 2010, Эффективность применения гамма-спектрометрии при оценке коллекторских свойств и нефтенасыщенности продуктивных пластов: Докл. на конф. Ядерно-геофизич. методы в комплексе ГИС при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений: М., ВНИИгеосистем, 120 - 124.

 •  13) Эллинский М. М., Кожевников Д. А., 1999, От петрофизических законов к интерпретации данных ГИС: Тез. док. на науч. конф. XV Губкинские чтения: М., РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

 •  14) Дахнов В. Н., 1975, Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыгцения горных пород: М,, Недра.

 •  15) Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Кожевников Д. А., 2004, Петрофизика: М., Недра.

 •  16) Ефимов В. А., Мальшаков А. В., 2010, Анализ методов расчета фильтрационно-емкостных свойств коллекторов: Актуальные вопросы петрофизики сложнопостроенных коллекторов (под ред. И. Г. Шнурмана): Краснодар, Просвещение-Юг.

 •  17) Кожевников Д. А., Элланский М. М., 1999, Оценка продуктивности коллекторов методом петрофизической фильтрации данных ГИС: Каротажник, 61, 41 - 60.

 •  18) Шнурман И. Г., 2011, Замечания к статье Д. А. Кожевникова и К. В. Коваленко “К систематике модельных описаний коллекторов нефти и газа”: Геофизика, 1, 75.

 •  19) Шнурман И. Г., 2010, Проблемы определения глинистости и учета ее влияния в показания каротажа: Актуальные вопросы петрофизики сложнопостроенных коллекторов (под ред. И. Г. Шнурмана): Краснодар, Просвещение-Юг.

 •  20) Шнурман И. Г., 2003, Изучение терригенных коллекторов Предкавказья по результатам геофизических исследований скважин: Краснодар, Просвещение-Юг.

 •  21) Элланский М. М., 1999, Использование современных достижений петрофизики и физики пласта при решении задач нефтегазовой геологии по скважинным данным: Учебное пособие. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.