Abstract

Offers to make the course “Gravitational Exploration” better on teaching students of institution of higher education are presented. These proposals can form the core of a new textbook. It is suggest including in the book latest advances in the equipment and in the method of gravimetrical surveys, new approaches in processing and interpretation of observed gravity data, the experience at solving actual geological problems. It is worthwhile to refuse from the statement of obsolete technologies of field and cameral works.

Keywords

Gravitational exploration, anomaly, mathematical methods, methods of recording, data processing, interpretation, geological problems, textbook,

Reference

 •  1) Andreev O.P., Kobylkin D.N., Ahmedsafin S.K., Kirsanov S.A., Bezmaternyh E.F., Krivickiy G.E. Gravimetricheskiy kontrol razrabotki gazovyh i gazokondensatnyh mestorozhdeniy. Sostoyanie, problemy, perspektivy. M.: OOO «Izdatelskiy dom Nedra», 2012. 374 s.

 •  2) Aronov V.I. Obrabotka na EVM znacheniy anomaliy sily tyazhesti pri proizvolnom relefe poverhnosti nablyudeniy. M.: Nedra, 1976. 131 s.

 •  3) Babayanc P.S., Bloh Yu.I., Trusov A.A. Interpretacionnaya tomografiya po dannym gravirazvedki i magnitorazvedki v pakete programm «SIGMA-ZB» // Voprosy teorii i praktiki geologicheskoy interpretacii gravitacionnyh, magnitnyh i elektricheskih poley: materialy 31 sessii Mezhdunarodnogo seminara im. D.G. Uspenskogo. M.: OIFZ RAN, 2004. C. 88-89.

 •  4) Balk P.I., Dolgal A.S. Determinirovannyy podhod k probleme dostovernosti rezultatov interpretacii gravimetricheskih dannyh // DAN. 2010. T 431. №1. S. 334-338.

 •  5) Bloh Yu.I. Interpretaciya magnitnyh i gravitacionnyh anomaliy. 2009. http://sigma3d.com/index.php/en/ publications/books.

 •  6) Bulah E.G. Pryamye i obratnye zadachi gravimetrii i magnitometrii. Kiev: Nauk. dumka, 2010. 463 s.

 •  7) Bychkov S.G. Metody obrabotki i interpretacii gravimetricheskih nablyudeniy pri reshenii zadach neftegazovoy geologii. Ekaterinburg: UrO RAN, 2010. 187 s.

 •  8) Bychkov S.G., Simanov A.A. Sovershenstvovanie procedur obrabotki vysokotochnyh gravimetricheskih nablyudeniy // Geofizika. 2014. №1. S. 11-17.

 •  9) Gravirazvedka: Spravochnik geofizika / Pod red. E.A. Mudrecovoy, K.E. Veselova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Nedra, 1990. 607 s.

 •  10) GOSTR 52334-2005. Gravirazvedka. Terminy i opredeleniya. M.: Standartinform, 2005. 22 s.

 •  11) Dolgal A.S. Kompyuternye tehnologii obrabotki i interpretacii dannyh gravimetricheskoy i magnitnoy semok v gornoy mestnosti. Abakan: Firma «Mart», 2002. 188 s.

 •  12) Dolgal A.S., KosticynV.I. Gravirazvedka: sposoby ucheta vliyaniya relefa mestnosti. Perm: Perm. gos. un-t, 2010. 88 s.

 •  13) Dolgal A.S., Bychkov S.G., Kosticyn V.I., Novikova P.N., PuginA.V., RashidovV.A., Sharhimullin A.F. O teorii i praktike tomograficheskoy interpretacii geopotencialnyh poley // Geofizika. 2012. №5. S. 8-17.

 •  14) Zhdanov M.I. Teoriya obratnyh zadach i regulyarizacii v geofizike. M.: Nauchnyy mir, 2007. 712 s.

 •  15) Instrukciya po gravirazvedke. M., 1980. 80 s.

 •  16) Isaev V.I. Interpretaciya dannyh gravimetrii i geotermii pri prognozirovanii i poiskah nefti i gaza. Tomsk: Tomsk. politeh. un-t, 2010. 172 s.

 •  17) Kalinin D.F. Informacionno-statisticheskiy prognoz poleznyh iskopaemyh. SPb: MRP RF, FGUNPP «Geologorazvedka», 2011. 164 s.

 •  18) Karasevich AM., Zemcova D.P., Nikitin A.A. Novye tehnologii geofizicheskih issledovaniy pri poiskah i prognoze uglevodorodnogo syrya. M.: Strahovoe revyu, 2010. 140 s.

 •  19) Kobrunov A.I. Matematicheskie osnovy teorii interpretacii geofizicheskih dannyh: ucheb. posobie. M.: CentrLitNefteGaz, 2008. 288 s.

 •  20) Koneshov V.N., Rozhkov Yu.E., Drobyshev N.V. Osobennosti metodiki aerogravimetricheskoy semki, provodimoy v vysokih shirotah // Fizika Zemli. 2009. №8. S. 36-41.

 •  21) Kosticyn V.I., ChadaevM.S., Gubina A.I., Gershanok V.A., GershanokL.A., Gorozhancev A.V., ZryachihE.S. Karotazh: gravimetricheskiy, plotnostnoy gamma-gamma, magnitnyy. Perm: PGNIU, 2012. 184 s.

 •  22) Malovichko A.K., Kosticyn V.I. Gravirazvedka: ucheb. dlya vuzov. M.: Nedra, 1992. 357 s.

 •  23) Martyshko P.S., Novoselickiy V.M., Prutkin I.L. O razdelenii istochnikov gravitacionnogo polya po glubine // Elektronnyy nauchno-informacionnyy zhurnal «Vestnik otdeleniya nauk o Zemle RAN», 2002. № 1(20). www.scgis.ru/ russian/cp1251/h_dgggms/1-2002/scpub-7.htm#begin.

 •  24) Mihaylov V.O. Nekotorye voprosy interpretacii dannyh tenzornoy gradientometrii // Fizika Zemli. 2006. №12. S. 3-10.

 •  25) Mogilevskiy V.E., Kontarovich O.R. Aerogravimetriya - innovacionnaya tehnologiya v geofizike // Razvedka i ohrana nedr. 2011. №7. S. 10-18.

 •  26) Nikitin A.A., Petrov A.V. Teoreticheskie osnovy obrabotki geofizicheskoy informacii. M.: RGGRU, 2008. 112 s.

 •  27) Petrischevskiy A.M. O gravitacionnoy tomografii // Geofizika. 2010. №2. S. 71-80.

 •  28) Serkerov S.A. Gravirazvedka i magnitorazvedka v neftegazovom dele. M.: «Neft i gaz» RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2006. 512 s.

 •  29) Slepak Z.M. Geofizika dlya goroda. Tver: GERS, 2007. 240 s.

 •  30) Kompleksnyy analiz elektromagnitnyh i drugih geofizicheskih dannyh / pod red. V.V. Spichaka. M.: KRASAND, 2011. 192 s.

 •  31) Starostenko V.I. Ustoychivye chislennye metody v zadachah gravimetrii. Kiev: Nauk. dumka, 1978. 228 s.

 •  32) Starostenko V.I., Manukyan A.G. Reshenie pryamoy zadachi gravimetrii na sharoobraznoy Zemle // Fizika Zemli. 1983. №12. S. 34-50.

 •  33) Strahov V.N. Chto delat? (O razvitii gravimetrii i magnitometrii v Rossii v nachale XXI veka). M.: OIFZ RAN, 1998. 24 s.

 •  34) Strahov V.N. Razreshenie gospodstvuyuschego stereotipa myshleniya - glavneyshaya zadacha v razvitii teorii i praktiki interpretacii potencialnyh poley (gravitacionnyh i magnitnyh anomaliy) v nachale XXI veka. M.: OIFZ RAN, 2000. 44 s.

 •  35) Strahov V.N., Kerimov I.A., Stepanova I.E. Razrabotka teorii i kompyuternoy tehnologii postroeniya lineynyh analiticheskih approksimaciy gravitacionnyh i magnitnyh poley. M.: IFZ RAN, 2009. 254 s.

Размышления о структуре нового учебника по курсу «Гравиразведка» для студентов вузов

Костицын В.И. Долгаль А.С.

Аннотация

Представлены предложения по совершенствованию курса «Гравиразведка» при обучении студентов высших учебных заведений, которые могут стать основой учебника. Предлагается включить в него современные достижения в аппаратуре и методике гравиметрических съемок, новые методы обработки и интерпретации данных полевых наблюдений, опыт решения актуальных геологических задач. Целесообразно отказаться от изложения устаревших технологий полевых и камеральных работ.

Ключевые слова

Гравиразведка, аномалия, математические методы, методика съемки, обработка данных, интерпретация, геологические задачи, учебник,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Костицын В.И. Долгаль А.С. Размышления о структуре нового учебника по курсу «Гравиразведка» для студентов вузов // Геофизика. 2014. № 5. С. 88-93.

Список литературы

 •  1) Андреев О.П., Кобылкин Д.Н., Ахмедсафин С.К., Кирсанов С.А., Безматерных Е.Ф., Кривицкий Г.Е. Гравиметрический контроль разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Состояние, проблемы, перспективы. М.: ООО «Издательский дом Недра», 2012. 374 с.

 •  2) Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений. М.: Недра, 1976. 131 с.

 •  3) Бабаянц П.С., Блох Ю.И., Трусов А.А. Интерпретационная томография по данным гравиразведки и магниторазведки в пакете программ «СИГМА-ЗБ» // Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей: материалы 31 сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. М.: ОИФЗ РАН, 2004. C. 88-89.

 •  4) Балк П.И., Долгаль А.С. Детерминированный подход к проблеме достоверности результатов интерпретации гравиметрических данных // ДАН. 2010. Т 431. №1. С. 334-338.

 •  5) Блох Ю.И. Интерпретация магнитных и гравитационных аномалий. 2009. http://sigma3d.com/index.php/en/ publications/books.

 •  6) Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Киев: Наук. думка, 2010. 463 с.

 •  7) Бычков С.Г. Методы обработки и интерпретации гравиметрических наблюдений при решении задач нефтегазовой геологии. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. 187 с.

 •  8) Бычков С.Г., Симанов А.А. Совершенствование процедур обработки высокоточных гравиметрических наблюдений // Геофизика. 2014. №1. С. 11-17.

 •  9) Гравиразведка: Справочник геофизика / Под ред. Е.А. Мудрецовой, К.Е. Веселова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1990. 607 с.

 •  10) ГОСТР 52334-2005. Гравиразведка. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2005. 22 с.

 •  11) Долгаль А.С. Компьютерные технологии обработки и интерпретации данных гравиметрической и магнитной съемок в горной местности. Абакан: Фирма «Март», 2002. 188 с.

 •  12) Долгаль А.С., КостицынВ.И. Гравиразведка: способы учета влияния рельефа местности. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. 88 с.

 •  13) Долгаль А.С., Бычков С.Г., Костицын В.И., Новикова П.Н., ПугинА.В., РашидовВ.А., Шархимуллин А.Ф. О теории и практике томографической интерпретации геопотенциальных полей // Геофизика. 2012. №5. С. 8-17.

 •  14) Жданов М.И. Теория обратных задач и регуляризации в геофизике. М.: Научный мир, 2007. 712 с.

 •  15) Инструкция по гравиразведке. М., 1980. 80 с.

 •  16) Исаев В.И. Интерпретация данных гравиметрии и геотермии при прогнозировании и поисках нефти и газа. Томск: Томск. политех. ун-т, 2010. 172 с.

 •  17) Калинин Д.Ф. Информационно-статистический прогноз полезных ископаемых. СПб: МРП РФ, ФГУНПП «Геологоразведка», 2011. 164 с.

 •  18) Карасевич АМ., Земцова Д.П., Никитин А.А. Новые технологии геофизических исследований при поисках и прогнозе углеводородного сырья. М.: Страховое ревю, 2010. 140 с.

 •  19) Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных: учеб. пособие. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 288 с.

 •  20) Конешов В.Н., Рожков Ю.Е., Дробышев Н.В. Особенности методики аэрогравиметрической съемки, проводимой в высоких широтах // Физика Земли. 2009. №8. С. 36-41.

 •  21) Костицын В.И., ЧадаевМ.С., Губина А.И., Гершанок В.А., ГершанокЛ.А., Горожанцев А.В., ЗрячихЕ.С. Каротаж: гравиметрический, плотностной гамма-гамма, магнитный. Пермь: ПГНИУ, 2012. 184 с.

 •  22) Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка: учеб. для вузов. М.: Недра, 1992. 357 с.

 •  23) Мартышко П.С., Новоселицкий В.М., Пруткин И.Л. О разделении источников гравитационного поля по глубине // Электронный научно-информационный журнал «Вестник отделения наук о Земле РАН», 2002. № 1(20). www.scgis.ru/ russian/cp1251/h_dgggms/1-2002/scpub-7.htm#begin.

 •  24) Михайлов В.О. Некоторые вопросы интерпретации данных тензорной градиентометрии // Физика Земли. 2006. №12. С. 3-10.

 •  25) Могилевский В.Е., Контарович О.Р. Аэрогравиметрия - инновационная технология в геофизике // Разведка и охрана недр. 2011. №7. С. 10-18.

 •  26) Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информации. М.: РГГРУ, 2008. 112 с.

 •  27) Петрищевский А.М. О гравитационной томографии // Геофизика. 2010. №2. С. 71-80.

 •  28) Серкеров С.А. Гравиразведка и магниторазведка в нефтегазовом деле. М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 512 с.

 •  29) Слепак З.М. Геофизика для города. Тверь: ГЕРС, 2007. 240 с.

 •  30) Комплексный анализ электромагнитных и других геофизических данных / под ред. В.В. Спичака. М.: КРАСАНД, 2011. 192 с.

 •  31) Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. Киев: Наук. думка, 1978. 228 с.

 •  32) Старостенко В.И., Манукян А.Г. Решение прямой задачи гравиметрии на шарообразной Земле // Физика Земли. 1983. №12. С. 34-50.

 •  33) Страхов В.Н. Что делать? (О развитии гравиметрии и магнитометрии в России в начале XXI века). М.: ОИФЗ РАН, 1998. 24 с.

 •  34) Страхов В.Н. Разрешение господствующего стереотипа мышления - главнейшая задача в развитии теории и практики интерпретации потенциальных полей (гравитационных и магнитных аномалий) в начале XXI века. М.: ОИФЗ РАН, 2000. 44 с.

 •  35) Страхов В.Н., Керимов И.А., Степанова И.Э. Разработка теории и компьютерной технологии построения линейных аналитических аппроксимаций гравитационных и магнитных полей. М.: ИФЗ РАН, 2009. 254 с.