Abstract

The evolution of the development of the Earth is very different from the others planets of the Sun system. The authentic estimation of the role of the tectonic in this relation is very important. But the probability of the momentary appearing of the source of the cosmic gravitation forces from the Galaxy as the cause of the tectonic catastrophes is very small. The connections the Earth with the Sun and the Moon are much more close.

Reference

 •  1) Avsyuk Yu. N., 1993, Evolyuciya sistemy Zemlya-Luna I ee mesto sredi problem nelineynoy geodinamiki: Geotektonika, 1, 13 -22.

 •  2) Avsyuk Yu. N., 2001, Vnezemnye faktory vozdeystviya na tektogenez: Fundamentalnye problemy obschey tektoniki: M., Nauch. mir, 425 - 443.

 •  3) Avsyuk Yu. N., Avdushkin V. A., Ovchinnikov V. M., 2001, Kompleksnye issledovaniya podvizhnosti vnutrennih yader Zemli: Fizika Zemli, 8, 64 - 75.

 •  4) Bakulin Yu. M., 2005, Geologicheskoe razvitie Zemli i geodinamicheskie koncepcii: Otech. geologiya, 2, 73 - 79.

 •  5) Barenbaum A. A., Zakirov S. N., 2003, Galakticheskaya paradigma i ee sledstviya dlya teorii i praktiki razrabotki mestorozhdeniy: Neftyanoe hozyaystvo, 3, 32 - 34.

 •  6) Gareckiy R. G., Dobrolyubov A. I., Levkov E. A., Seredin V. P., 1986, Prilivnyy energomehanizm globalnoy tektoniki: Sistemnyy podhod v geologii: Tez. dokl. P Vses. konfer.: M., Nauka, 324 - 326.

 •  7) Guberman Sh. A., 1987, Neformalnyy analiz dannyh v geologii i geofizike: M., Nedra.

 •  8) Kondratev O. K., 2003, Prognoz zemletryaseniy: prichiny neudach i puti resheniya problemy: Geofizika, 1, 3 - 14.

 •  9) Kondratev O. K., 2006, K voprosu o geofizicheskih fenomenah: Geofizika, 2, 70 - 71.

 •  10) Kondratev O. K. Lyuke E. I., 2007, Navedennaya seysmichnost i problema prognoza zemletryaseniy: Geofizika, 5, 6 - 21.

 •  11) Koronovskiy N. V., Kopaev A. V., Gerasimov I. A., Kikvadze G. M., 2003, O vozmozhnyh predelah izmeneniya srednego radiusa Zemli v geologicheskom proshlom: Geotektonika, 5, 89 - 94.

 •  12) Letnikov F. A., 2000, Flyuidalnyy rezhim endogennyh processov v kontinentalnoy litosfere i problemy metallogenii: Problemy globalnoy geodinamiki: M., GEOS, 204 - 224.

 •  13) Melihov V. R., Lygin I. V., 2008, Tektonicheskie katastrofy i ih mesto v evolyucii razvitiya Zemli: Geofizika, 2, 11 - 19.

 •  14) Mihaylov I. N., 2006, Morfologiya i struktura Zemli kak rezultat deystviya rotacionnyh i gravitacionnyh dvizheniy: Geofizika, 1, 62 - 68.

 •  15) Mihaylov I. N., 2006, Kratkosrochnyy prognoz katastroficheskih zemletryaseniy: Geofizika, 2, 64 - 69.

 •  16) Morozov Yu. A., 2004, Ciklichnost kinematicheskih inversiy v podvizhnyh poyasah v svete lunno-zemnyh svyazey: Geotektonika, 1, 21 - 50.

 •  17) Naymark A. A., 2000, Nelineynaya dinamika - oproverzhenie postulata prognoziruemosti?: Vestnik MGU. Ser. 4. Geologiya, 6, 10 - 17.

 •  18) Neruchev S. G., 1999, Periodichnost geologicheskih i bioticheskih sobytiy: Geologiya i geofizika, T. 40, 4, 493 - 511.

 •  19) Nikolaev N. I., 1997, Sovremennye dvizheniya i mehanizm strukturoobrazovaniya: Razvedka i ohrana nedr, 1, 32 - 37.

 •  20) Semashev A. P., 2006, Kompleks astronomicheskih i geofizicheskih nablyudeniy dlya prognoza zemletryaseniy: Geofizika, 3, 60-63.

 •  21) Strahov V. N., 2004, Kak geofiziki dolzhny osuschestvlyat kratkosrochnyy prognoz zemletryaseniy: Geofizika, 6, 54 - 57.

 •  22) Tyapkin K. F., 2003, O krizise v sovremennoy geotektonike i vozmozhnostyah vyhoda iz nego: Geofizika, 5, 70 - 72.

 •  23) Hain V. E., 2002, Globalnaya geodinamika na poroge novogo veka: Geotektonika, 1, 3 - 13.

 •  24) Hain V. E., 2004, Moy put v tektonike: Geotektonika, 2, 5 - 9.

 •  25) Sharkov E. V., 2003, Gde i pochemu ischezaet drevnyaya kontinentalnaya kora (sistema: vulkanicheskaya duga - zadugovyy basseyn)?: Problemy globalnoy geodinamiki: M., OGGGGN RAN, 276 - 295.

 •  26) Shenderov V. I., 2006, Teoriya tektonicheskih katastrof - mify i realnost: Geofizika, 6, 56 - 65.

О причинах тектонических катастроф и их месте в эволюции Земли

Кононов Ю.С.

Аннотация

Эволюция развития Земли сильно отличает её от других планет Солнечной системы. Достоверная оценка роли тектоники в этом отношении весьма важна. Однако вероятность кратковременного появления из Галактики источника космических гравитационных сил в качестве причины тектонических катастроф ничтожно мала. Гораздо более тесны связи Земли с Солнцем и Луной.

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Кононов Ю.С. О причинах тектонических катастроф и их месте в эволюции Земли // Геофизика. 2009. № 2. С. 68-72.

Список литературы

 •  1) Авсюк Ю. Н., 1993, Эволюция системы Земля-Луна И ее место среди проблем нелинейной геодинамики: Геотектоника, 1, 13 -22.

 •  2) Авсюк Ю. Н., 2001, Внеземные факторы воздействия на тектогенез: Фундаментальные проблемы общей тектоники: М., Науч. мир, 425 - 443.

 •  3) Авсюк Ю. Н., Авдушкин В. А., Овчинников В. М., 2001, Комплексные исследования подвижности внутренних ядер Земли: Физика Земли, 8, 64 - 75.

 •  4) Бакулин Ю. М., 2005, Геологическое развитие Земли и геодинамические концепции: Отеч. геология, 2, 73 - 79.

 •  5) Баренбаум А. А., Закиров С. Н., 2003, Галактическая парадигма и ее следствия для теории и практики разработки месторождений: Нефтяное хозяйство, 3, 32 - 34.

 •  6) Гарецкий Р. Г., Добролюбов А. И., Левков Э. А., Середин В. П., 1986, Приливный энергомеханизм глобальной тектоники: Системный подход в геологии: Тез. докл. П Всес. конфер.: М., Наука, 324 - 326.

 •  7) Губерман Ш. А., 1987, Неформальный анализ данных в геологии и геофизике: М., Недра.

 •  8) Кондратьев О. К., 2003, Прогноз землетрясений: причины неудач и пути решения проблемы: Геофизика, 1, 3 - 14.

 •  9) Кондратьев О. К., 2006, К вопросу о геофизических феноменах: Геофизика, 2, 70 - 71.

 •  10) Кондратьев О. К. Люкэ Е. И., 2007, Наведенная сейсмичность и проблема прогноза землетрясений: Геофизика, 5, 6 - 21.

 •  11) Короновский Н. В., Копаев А. В., Герасимов И. А., Киквадзе Г. М., 2003, О возможных пределах изменения среднего радиуса Земли в геологическом прошлом: Геотектоника, 5, 89 - 94.

 •  12) Летников Ф. А., 2000, Флюидальный режим эндогенных процессов в континентальной литосфере и проблемы металлогении: Проблемы глобальной геодинамики: М., ГЕОС, 204 - 224.

 •  13) Мелихов В. Р., Лыгин И. В., 2008, Тектонические катастрофы и их место в эволюции развития Земли: Геофизика, 2, 11 - 19.

 •  14) Михайлов И. Н., 2006, Морфология и структура Земли как результат действия ротационных и гравитационных движений: Геофизика, 1, 62 - 68.

 •  15) Михайлов И. Н., 2006, Краткосрочный прогноз катастрофических землетрясений: Геофизика, 2, 64 - 69.

 •  16) Морозов Ю. А., 2004, Цикличность кинематических инверсий в подвижных поясах в свете лунно-земных связей: Геотектоника, 1, 21 - 50.

 •  17) Наймарк А. А., 2000, Нелинейная динамика - опровержение постулата прогнозируемости?: Вестник МГУ. Сер. 4. Геология, 6, 10 - 17.

 •  18) Неручев С. Г., 1999, Периодичность геологических и биотических событий: Геология и геофизика, Т. 40, 4, 493 - 511.

 •  19) Николаев Н. И., 1997, Современные движения и механизм структурообразования: Разведка и охрана недр, 1, 32 - 37.

 •  20) Семашев А. П., 2006, Комплекс астрономических и геофизических наблюдений для прогноза землетрясений: Геофизика, 3, 60-63.

 •  21) Страхов В. Н., 2004, Как геофизики должны осуществлять краткосрочный прогноз землетрясений: Геофизика, 6, 54 - 57.

 •  22) Тяпкин К. Ф., 2003, О кризисе в современной геотектонике и возможностях выхода из него: Геофизика, 5, 70 - 72.

 •  23) Хаин В. Е., 2002, Глобальная геодинамика на пороге нового века: Геотектоника, 1, 3 - 13.

 •  24) Хаин В. Е., 2004, Мой путь в тектонике: Геотектоника, 2, 5 - 9.

 •  25) Шарков Е. В., 2003, Где и почему исчезает древняя континентальная кора (система: вулканическая дуга - задуговый бассейн)?: Проблемы глобальной геодинамики: М., ОГГГГН РАН, 276 - 295.

 •  26) Шендеров В. И., 2006, Теория тектонических катастроф - мифы и реальность: Геофизика, 6, 56 - 65.