Abstract

Comparison of the Baltic (Fennoscandian) and Ukrainian shields velocity characteristics of the Earth's crust was carry out. It is shown that these shields has common and individual features.

Keywords

Velocity, velocity gradient, Earth's crust, waveguide, Ukrainian shield, Baltic shield,

Reference

 •  1) Izuchenie glubinnogo stroeniya vostochnoy chasti Baltiyskogo schita i prilegayuschih akvatoriy seysmicheskimi metodami / Otv. red. N.V. Sharov. Apatity: Izd-vo Kolskogo filiala AN SSSR, 1986. 116 s.

 •  2) Kolskaya sverhglubokaya. Nauchnye rezultaty i opyt issledovaniy / Gl. red. V.P. Orlov, N.P. Lavrov. M.: MF «Tehnoneftegaz», 1998. 260 s.

 •  3) Lebedev T.S., Korchin V.A., Burtnyy P.A. RT-issledovaniya fizicheskih svoystv porod verhney chasti razreza Krivorozhskoy sverhglubokoy skvazhiny. 2. Uprugie harakteristiki // Geofiz. zhurn. 1992. №5. S. 35-50.

 •  4) Litvinenko I.V. Seysmicheskie issledovaniya zemnoy kory Baltiyskogo schita // Zap. LGI, 1984. T. 101. S 3-9.

 •  5) Litvinenko I.V., Lanev B.C., Lizinskiy M.D. Sverhglubokoe burenie i regionalnye seysmicheskie issledovaniya vostochnoy chasti Baltiyskogo schita // Sovetskaya geologiya. 1989. №10. S. 83-90.

 •  6) Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropy: geotraversy I, II, V / Otv. red. V.B. Sollogub. Kiev: Naukova dumka, 1987. 168 s.

 •  7) Litosfera Centralnoy i Vostochnoy Evropy: geotraversy IV, VI, VIII / Otv. red. V.B. Sollogub. Kiev: Nauko-va dumka, 1988. 172 s.

 •  8) Omelchenko V.D., Tripolskiy A.A., Nosenko A.B. Skorostnye neodnorodnosti i relef razdela Mohorovichicha Ukrainskogo schita // Geofiz. zhurn. 2008. №6. S. 113-126.

 •  9) Sollogub V.B, Ilchenko T.V. Seysmicheskaya model geotraversa VIII // DAN USSR. Ser. B. 1986. №12. S. 15-18.

 •  10) Sollogub V.B. Litosfera Ukrainy. Kiev: Naukova dumka, 1986. 184 s.

 •  11) Sollogub V.B., Chekunov A.V., Harechko G.E., Krasovskiy S.S., Lazarenko M.A., Kuprienko P.Ya. Sravnitelnaya harakteristika glubinnoy struktury zemnoy kory Indiyskogo, Ukrainskogo i Baltiyskogo schitov // Regionalnye kompleksnye geofizicheskie issledovaniya zemnoy kory i verhney mantii. M.: Radio i svyaz. 1984. S. 109-116.

 •  12) Stroenie i dinamika litosfery Vostochnoy Evropy. Rezultaty issledovaniy po programme EUROPROBE / Pod red. A.F. Morozova, N.V. Mezhelovskogo, N.I. Pavlenkovoy. M.: GEOKART, GEOS, 2006. 735 s.

 •  13) Stroenie litosfery rossiyskoy chasti Barencregio-na / Pod red. N.V. Sharova, F.P. Mitrofanova, M.L. Verby, K. Gillena). Petrozavodsk: Kar NC RAN, 2005. 318 s.

 •  14) Tritlskiy O.A., Topolyuk O.V., Tritlska V.O. Osoblivost rozpodshu seysmichnih shvidkostey u zemnsh kori Yurovogradskogo rudnogo rayonu (KRR) 1ngulskogo megabloku Ukrashskogo schita. 2. // Geofiz. zhurn. 2013. 35. №4. S. 161-169.

 •  15) Tripolskiy A.A., Kalyuzhnaya L.T., Omelchenko V.D. Osobennosti glubinnogo stroeniya plutonov granitov rapa-kivi i gabbro-anortozitov Ukrainskogo i Baltiyskogo schitov (po seysmicheskim dannym) // Geofiz. zhurn. 2000. №6. S. 121-136.

 •  16) Tripolskiy A.A., Sharov N.V. Litosfera dokembriyskih schitov severnogo polushariya Zemli po seysmicheskim dannym. Petrozavodsk: Karelskiy nauchnyy centr RAN, 2004. 159 s.

 •  17) Chekunov A.V., Kalyuzhnaya L.T., Tripolskiy A.A., Haritonov O.M., Sharov N.V., Borodulin M.A., Guterh A., Matezhok R., Perhuc E., Grad M. Sravnitelnyy analiz glubinnogo stroeniya Baltiyskogo i Ukrainskogo schitov po dannym GSZ / V kn.: Issledovaniya kontinentalnoy zemnoy kory kompleksom seysmicheskih metodov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya prof. I.V. Litvinenko). SPb gorn. in-t. 1992. T. 135. S. 74-91.

 •  18) Chekunov A.V., Tripolskiy A.A., Kalyuzhnaya L.T. Litosfera dokembriyskih schitov Severnogo polushariya Zemli po seysmicheskim dannym // Geofiz. zhurn. 1993. №1. S. 3-23.

 •  19) Sharov N.V. Litosfera Baltiyskogo schita po seysmicheskim dannym. Apatity, 1993. 245 s.

 •  20) Sharov N.V. Sopostavlenie geofizicheskih razrezov zemnoy kory s rezultatami bureniya glubokih skvazhin na Fennoskandinavskom schite // Geofiz. zhurn. 2012. №4. S. 253-264.

 •  21) Sharov N.V., Isanina E.V., Zamozhnyaya N.G., Krupnova N.A., Suleymanov A.K. Rezultaty glubinnyh seysmicheskih issledovaniy metodami OGT, GSZ i MOVZ OnezhskoLadozhskoy ploschadi (Respublika Kareliya, Rossiya) // Geofiz. zhurn. 2011. №3. S. 23-39.

 •  22) Chekunov A.V., Tripolsky A.A., Kharitonov O.M. Deep seismic reflection seismography in studying the Earth’s crust of the Ukrainian Shield // Tectonophysics. 1997. V 269. P. 269-278.

 •  23) Christensen N.J., Mooney W.D. Seismic velocity structure and composition of continental crust: a global view // J. Geophys. Res. 1995. V. 100. CB 7. P. 9761-9788.

 •  24) EUGENO-S Working group. Crustal structure and tectonic evolution european on transition between the Baltic Shield and the North German Caledonides (the EUGENO-S Project) // Tectonophysics. 1988. V 150. №3. P. 253-348.

 •  25) Grad M., Tripolsky A.A. Crustal structure from P and S seismic waves and petrological models of the Ukrainian shield // Tectonophysics. 1995. 250. P. 89-112.

 •  26) Guggisberg B., Kaminski W., Prodehl C. Crustal structure of the Fennoscandian Shield; A traveltime Interpretation of the long-range FENNOLORA seismic refraction profile // Tectonophysics. 1991. V 195. P. 105-137.

 •  27) Kuusisto M., Kukkonen I.T., Heikkinen P., Pesonen L.J. Lithological interpretation of crustal composition in the Fennoscandian Shield with seismic velocity data // Tectonophys-ics. 2006. V 420. P. 283-299.

 •  28) Luosto U. Moho map of the Fennoscandian Shield based on seismic refraction data // Inst. of Seism. Univ. of Helsinki. 1991. Rep. S - 25. P. 43-49.

 •  29) Luosto U., Korhonen H. Crustal structure of the Baltic Shield based on off-FENNOLORA refraction data // Tectono-physics. 1986. V. 128. №2. P. 183-208.

 •  30) Mints M., Suleimanov A., Zamozhniaya N., Stupak V. A three-dimensional model of the Early Precambrian crust under the southeastern Fennoscandian Shield: Karelia craton and Belomorian tectonic province // Tectonophysics. 2009. V. 472. P. 323-339.

 •  31) Sharov N.V. Lithosphere of the Baltic Shield according seismic data // Inst. of Seism. Univ. Helsinki. 1991. Rep. S - 25. P. 87-95.

 •  32) Tripolsky A.A. P-wave seismic crustal models of Precambrian shields based on regional seismic data // Acta Geophysica Polonica. 1997. V. 45, №4. P. 303-332.

Сопоставление скоростных характеристик земной коры Балтийского и Украинского щитов

Шаров Н.В. Трипольский А.А. Трипольская В.А. Тополюк О.В.

Аннотация

В работе проведено сопоставление скоростных характеристик земной коры Балтийского (Фенноскандинавского) и Украинского щитов. Показано, что щиты имеют как общие, так и индивидуальные черты.

Ключевые слова

Скорость, скоростной градиент, земная кора, волновод, Украинский щит, Балтийский щит,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Шаров Н.В. Трипольский А.А. Трипольская В.А. Тополюк О.В. Сопоставление скоростных характеристик земной коры Балтийского и Украинского щитов // Геофизика. 2014. № 3. С. 25-31.

Список литературы

 •  1) Изучение глубинного строения восточной части Балтийского щита и прилегающих акваторий сейсмическими методами / Отв. ред. Н.В. Шаров. Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1986. 116 с.

 •  2) Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований / Гл. ред. В.П. Орлов, Н.П. Лавров. М.: МФ «Технонефтегаз», 1998. 260 с.

 •  3) Лебедев Т.С., Корчин В.А., Буртный П.А. РТ-исследования физических свойств пород верхней части разреза Криворожской сверхглубокой скважины. 2. Упругие характеристики // Геофиз. журн. 1992. №5. С. 35-50.

 •  4) Литвиненко И.В. Сейсмические исследования земной коры Балтийского щита // Зап. ЛГИ, 1984. Т. 101. С 3-9.

 •  5) Литвиненко И.В., Ланев B.C., Лизинский М.Д. Сверхглубокое бурение и региональные сейсмические исследования восточной части Балтийского щита // Советская геология. 1989. №10. С. 83-90.

 •  6) Литосфера Центральной и Восточной Европы: геотраверсы I, II, V / Отв. ред. В.Б. Соллогуб. Киев: Наукова думка, 1987. 168 с.

 •  7) Литосфера Центральной и Восточной Европы: геотраверсы IV, VI, VIII / Отв. ред. В.Б. Соллогуб. Киев: Науко-ва думка, 1988. 172 с.

 •  8) Омельченко В.Д., Трипольский А.А., Носенко А.Б. Скоростные неоднородности и рельеф раздела Мохоровичича Украинского щита // Геофиз. журн. 2008. №6. С. 113-126.

 •  9) Соллогуб В.Б, Ильченко Т.В. Сейсмическая модель геотраверса VIII // ДАН УССР. Сер. Б. 1986. №12. С. 15-18.

 •  10) Соллогуб В.Б. Литосфера Украины. Киев: Наукова думка, 1986. 184 с.

 •  11) Соллогуб В.Б., Чекунов А.В., Харечко Г.Е., Красовский С.С., Лазаренко М.А., Куприенко П.Я. Сравнительная характеристика глубинной структуры земной коры Индийского, Украинского и Балтийского щитов // Региональные комплексные геофизические исследования земной коры и верхней мантии. М.: Радио и связь. 1984. С. 109-116.

 •  12) Строение и динамика литосферы Восточной Европы. Результаты исследований по программе EUROPROBE / Под ред. А.Ф. Морозова, Н.В. Межеловского, Н.И. Павленковой. М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2006. 735 с.

 •  13) Строение литосферы российской части Баренцрегио-на / Под ред. Н.В. Шарова, Ф.П. Митрофанова, М.Л. Вербы, К. Гиллена). Петрозаводск: Кар НЦ РАН, 2005. 318 с.

 •  14) Тритльський О.А., Тополюк О.В., Тритльська В.О. Особливост розподшу сейсмiчних швидкостей у земнш корi Юровоградського рудного району (КРР) 1нгульського мегаблоку Украшського щита. 2. // Геофиз. журн. 2013. 35. №4. С. 161-169.

 •  15) Трипольский А.А., Калюжная Л.Т., Омельченко В.Д. Особенности глубинного строения плутонов гранитов рапа-киви и габбро-анортозитов Украинского и Балтийского щитов (по сейсмическим данным) // Геофиз. журн. 2000. №6. С. 121-136.

 •  16) Трипольский А.А., Шаров Н.В. Литосфера докембрийских щитов северного полушария Земли по сейсмическим данным. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2004. 159 с.

 •  17) Чекунов А.В., Калюжная Л.Т., Трипольский А.А., Харитонов О.М., Шаров Н.В., Бородулин М.А., Гутерх А., Матежок Р., Перхуць Э., Град М. Сравнительный анализ глубинного строения Балтийского и Украинского щитов по данным ГСЗ / В кн.: Исследования континентальной земной коры комплексом сейсмических методов (к 70-летию со дня рождения проф. И.В. Литвиненко). СПб горн. ин-т. 1992. Т. 135. С. 74-91.

 •  18) Чекунов А.В., Трипольский А.А., Калюжная Л.Т. Литосфера докембрийских щитов Северного полушария Земли по сейсмическим данным // Геофиз. журн. 1993. №1. С. 3-23.

 •  19) Шаров Н.В. Литосфера Балтийского щита по сейсмическим данным. Апатиты, 1993. 245 с.

 •  20) Шаров Н.В. Сопоставление геофизических разрезов земной коры с результатами бурения глубоких скважин на Фенноскандинавском щите // Геофиз. журн. 2012. №4. С. 253-264.

 •  21) Шаров Н.В., Исанина Э.В., Заможняя Н.Г., Крупнова Н.А., Сулейманов А.К. Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ ОнежскоЛадожской площади (Республика Карелия, Россия) // Геофиз. журн. 2011. №3. С. 23-39.

 •  22) Chekunov A.V., Tripolsky A.A., Kharitonov O.M. Deep seismic reflection seismography in studying the Earth’s crust of the Ukrainian Shield // Tectonophysics. 1997. V 269. P. 269-278.

 •  23) Christensen N.J., Mooney W.D. Seismic velocity structure and composition of continental crust: a global view // J. Geophys. Res. 1995. V. 100. ЦБ 7. P. 9761-9788.

 •  24) EUGENO-S Working group. Crustal structure and tectonic evolution european on transition between the Baltic Shield and the North German Caledonides (the EUGENO-S Project) // Tectonophysics. 1988. V 150. №3. P. 253-348.

 •  25) Grad M., Tripolsky A.A. Crustal structure from P and S seismic waves and petrological models of the Ukrainian shield // Tectonophysics. 1995. 250. P. 89-112.

 •  26) Guggisberg B., Kaminski W., Prodehl C. Crustal structure of the Fennoscandian Shield; A traveltime Interpretation of the long-range FENNOLORA seismic refraction profile // Tectonophysics. 1991. V 195. P. 105-137.

 •  27) Kuusisto M., Kukkonen I.T., Heikkinen P., Pesonen L.J. Lithological interpretation of crustal composition in the Fennoscandian Shield with seismic velocity data // Tectonophys-ics. 2006. V 420. P. 283-299.

 •  28) Luosto U. Moho map of the Fennoscandian Shield based on seismic refraction data // Inst. of Seism. Univ. of Helsinki. 1991. Rep. S - 25. P. 43-49.

 •  29) Luosto U., Korhonen H. Crustal structure of the Baltic Shield based on off-FENNOLORA refraction data // Tectono-physics. 1986. V. 128. №2. P. 183-208.

 •  30) Mints M., Suleimanov A., Zamozhniaya N., Stupak V. A three-dimensional model of the Early Precambrian crust under the southeastern Fennoscandian Shield: Karelia craton and Belomorian tectonic province // Tectonophysics. 2009. V. 472. P. 323-339.

 •  31) Sharov N.V. Lithosphere of the Baltic Shield according seismic data // Inst. of Seism. Univ. Helsinki. 1991. Rep. S - 25. P. 87-95.

 •  32) Tripolsky A.A. P-wave seismic crustal models of Precambrian shields based on regional seismic data // Acta Geophysica Polonica. 1997. V. 45, №4. P. 303-332.