Abstract

Learning of shift tectonics is absolutely a recent trend of studies of structural and oil geology for conditions of the barred territories sedimentary petroleum basins where last two decades thanks to active implementation of technology of 3D seismic survey by joint-stock company «CGE» works display of the shift deformations expressed in various forms of structure-deformation paragenesis of sedimentary formations and basement was revealed global in plotting scales of the Earth. In problem geological prospecting at stages of looking up, prospecting and developments of oil and gas fields this article is devoted learning of these paragenesis and use. In article the results, pledged by «CGE» employees, a scientific direction of structural and oil and gas geology on learning of shift tectonics and an estimation of its influencing on a geological feature and oil and gas bearing of sedimentary basins are generalized.

Keywords

Shift tectonics, horizontal strike-slip fault structures of sedimentary basins, structure-kinematic and structure-deformation paragenesis of shift zones, «shift oil»,

Reference

 •  1) Denisov S.B. Vliyanie sdvigovoy tektoniki na formi- rovanie neftegazovyh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri // Neftegazovoe hozyaystvo. 2001. № 4. S. 14-19.

 •  2) Gogonenkov G.N., Lavrik A.S., Elmanovich S.S. Za- rozhdayuschiesya gorizontalnye sdvigi v tektonike severnoy chasti Zapadnoy Sibiri. Geofizika. Tehnologii seysmoraz- vedki - 1 (spec. vypusk). 2002. S. 54-61.

 •  3) Gogonenkov G.N., Timurziev A.I. Proyavlenie noveyshih sdvigovyh deformaciy zemnoy kory i ih svyaz s neftegazo- nosnostyu severa Zapadnoy Sibiri. TEK Rossii - osnova procvetaniya strany. SPb.: VNIGRI, 2004. S. 196-208.

 •  4) Gogonenkov G.N., Kashik A.S., Timurziev A.I. Gorizon- talnye sdvigi fundamenta Zapadnoy Sibiri // Geologiya nefti i gaza. 2007. № 3. S. 3-11.

 •  5) Gogonenkov G.N., Timurziev A.I. Sdvigovye deforma- cii v chehle Zapadno-Sibirskoy plity i ih rol pri raz- vedke i razrabotke mestorozhdeniy nefti i gaza // Geologiya i geofizika. 2010. Tom 51. № 3. S. 384-400.

 •  6) Gogonenkov G.N., Nekrasova L.A., Timurziev A.I. Pla- sticheskie deformacii osadochnogo chehla Zapadnoy Sibiri v zonah gorizontalnyh sdvigov fundamenta // Geologiya nefti i gaza. 2011. № 3. S. 55-62.

 •  7) Lastoveckiy V.P., Timurziev A.I. Matematicheskoe modelirovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gornyh porod v predelah struktur gorizontalnogo sdviga s celyu optimalnogo razmescheniya poiskovo-razvedochnyh i ekspluatacionnyh skvazhin // Geofizika. 2011. № 2. S. 47-56.

 •  8) Mehanizm formirovaniya neftegazonosnyh struk- tur «propellernogo» tipa (na primere Zapadnoy Sibiri). / G.N. Gogonenkov, M.A. Goncharov, N.V. Koronovskiy i dr. // Obschie i regionalnye problemy tektoniki i geodina- miki (Materialy XLI Tektonicheskogo soveschaniya). Tom 1. M.: GEOS, 2008. S. 204-208.

 •  9) Raschet formirovaniya narusheniy v osadochnom cheh- le pri gorizontalnom sdvige fundamenta po rezultatam 3D-modelirovaniya / Yu.P. Stefanov, R.A. Bakeev, A.I. Ti- murziev i dr. // 2-e Kudryavcevskie chteniya: Materialy Vse- rossiyskoy konferencii po glubinnomu genezisu nefti. M.: CGE, 2013.

 •  10) Rol sdviga vdol gorizontalnoy ploskosti pri formirovanii struktur «propellernogo» tipa / Koronov- skiy N.V., Gogonenkov G.N., Goncharov M.A. i dr. // Geotekto- nika. 2009. № 5. S. 50-64.

 •  11) Timurziev A.I., Gogonenkov G.N. Strukturno- tektonicheskaya harakteristika fundamenta sdvigovyh zon na primere Ety-Purovskogo vala // Geologiya nefti i gaza. 2007. № 3. S. 3-11.

 •  12) Timurziev A.I. Tehnologiya prognozirovaniya treschi- novatosti na osnove trehmernoy geomehanicheskoy i kinema- ticheskoy modeli treschinnogo kollektora (na primere mesto- rozhdeniya Belyy Tigr) // Geofizika. 2008. № 3. S. 41-60.

 •  13) Timurziev A.I. Noveyshaya sdvigovaya tektonika osa- dochnyh basseynov: tektonofizicheskiy i flyuidodinami- cheskiy aspekty (v svyazi s neftegazonosnostyu): Avtorefe- rat dissertacii na soiskanie uchenoy stepeni doktora g.-m. nauk. M.: MGU, 2009. 40 s.

 •  14) Timurziev A.I. Novaya kinematicheskaya model sdvi- gov. Doklady RAN. 2009. T. 428. № 4. S. 542-546.

 •  15) Timurziev A.I. Kinematika i zakonomernosti ori- entirovki razryvnyh narusheniy i osey napryazheniy osa- dochnyh basseynov Severnogo polushariya // Otechestvennaya geologiya. 2009. № 6. S. 52-59.

 •  16) Timurziev A.I. Analiz treschinnyh sistem i rekon- strukcii napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gornyh porod severa Zapadnoy Sibiri // Gornye vedomosti. 2010. № 8. S. 54-70.

 •  17) Timurziev A.I. Strukturno-tektonicheskie usloviya, kontroliruyuschie produktivnost skvazhin na mestorozhde- niyah Zapadnoy Sibiri, oslozhnennyh sdvigami // Geologiya, geofizika i razrabotka neftegazovyh mestorozhdeniy. 2010. № 8. S. 20-33.

 •  18) Timurziev A.I. Geomehanicheskie usloviya deforma- cii v zonah sdviganiya: k obosnovaniyu strukturnyh pri- znakov rastyazheniya i pronicaemosti gornyh porod. Vestnik CKR Rosnedra. 2011. № 1. S. 7-28.

 •  19) Timurziev A.I. Prisdvigovaya neft - voprosy so- vershenstvovaniya metodiki poiskovo-razvedochnyh rabot: k obosnovaniyu novogo tipa zalezhey zhilnogo nasyscheniya i strukturno-deformacionnogo kriteriya produktivnosti skvazhin. Elektronnyy zhurnal «Glubinnaya neft». 2014. Tom 2. № 8. S. 1276-1335.

 •  20) Naylor M.A., Mandl G., Sijpesteijn C.H. K. Fault geome- tries in basement-induced wrench faulting under different initial stress states // Journal of Structural Geology. 1986. Vol. 8. № 7. Pp. 737-752.

 •  21) Sylvester A.G. Strike-slip faults // Geological Society of America Bulletin. 1988. V. 100. P. 1666-1703.

 •  22) Wilson J.T. Continental drift, transcurrent, and transform faulting // The Sea, vol. 4, part II. 1970, New-York: Wiley-Inter- science, 623-644.

 •  23) Woodcock N.H. and Fisher M. Strike-sleep duplexes // J. Struct. Geol., 1986. Vol. 8. № 7. P. 725-735.

НАУЧНЫЙ ВКЛАД И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЦГЭ» ПО ИЗУЧЕНИЮ СДВИГОВОЙ ТЕКТОНИКИ ОСАДОЧНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ

Тимурзиев А.И.

Аннотация

Изучение сдвиговой тектоники является совершенно новым направлением исследований структурной и нефтяной гео- логии для условий закрытых территорий осадочных нефтегазоносных бассейнов (ОБ), где в последние два десятилетия благодаря активному внедрению технологии сейсморазведки МОГТ-3D работами АО «ЦГЭ» было обнаружено глобальное в масштабах Земли проявление сдвиговых деформаций, выраженных в различных формах структурно-деформационных парагенезов пород осадочно- го чехла и фундамента. Изучению этих парагенезов и использованию в прикладной геологоразведке на этапах поисков, разведки и освоения нефтегазовых месторождений посвящена эта статья. В статье обобщаются результаты заложенного сотрудниками АО «ЦГЭ» научного направления структурной и нефтегазовой геологии по изучению сдвиговой тектоники и оценки ее влияния на геологическое строение и нефтегазоносность ОБ.

Ключевые слова

Cдвиговая тектоника, структуры горизонтального сдвига осадочных бассейнов, структурно-кинематические и структурно-деформационные парагенезы зон сдвигания, «присдвиговая нефть»,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Тимурзиев А.И. НАУЧНЫЙ ВКЛАД И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЦГЭ» ПО ИЗУЧЕНИЮ СДВИГОВОЙ ТЕКТОНИКИ ОСАДОЧНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ // Геофизика. 2017. № 0. С. 177-201.

Список литературы

 •  1) Денисов С.Б. Влияние сдвиговой тектоники на форми- рование нефтегазовых месторождений Западной Сибири // Нефтегазовое хозяйство. 2001. № 4. С. 14-19.

 •  2) Гогоненков Г.Н., Лаврик А.С., Эльманович С.С. За- рождающиеся горизонтальные сдвиги в тектонике северной части Западной Сибири. Геофизика. Технологии сейсмораз- ведки - 1 (спец. выпуск). 2002. С. 54-61.

 •  3) Гогоненков Г.Н., Тимурзиев А.И. Проявление новейших сдвиговых деформаций земной коры и их связь с нефтегазо- носностью севера Западной Сибири. ТЭК России - основа процветания страны. СПб.: ВНИГРИ, 2004. С. 196-208.

 •  4) Гогоненков Г.Н., Кашик А.С., Тимурзиев А.И. Горизон- тальные сдвиги фундамента Западной Сибири // Геология нефти и газа. 2007. № 3. С. 3-11.

 •  5) Гогоненков Г.Н., Тимурзиев А.И. Сдвиговые деформа- ции в чехле Западно-Сибирской плиты и их роль при раз- ведке и разработке месторождений нефти и газа // Геология и геофизика. 2010. Том 51. № 3. С. 384-400.

 •  6) Гогоненков Г.Н., Некрасова Л.А., Тимурзиев А.И. Пла- стические деформации осадочного чехла Западной Сибири в зонах горизонтальных сдвигов фундамента // Геология нефти и газа. 2011. № 3. С. 55-62.

 •  7) Ластовецкий В.П., Тимурзиев А.И. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния горных пород в пределах структур горизонтального сдвига с целью оптимального размещения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин // Геофизика. 2011. № 2. С. 47-56.

 •  8) Механизм формирования нефтегазоносных струк- тур «пропеллерного» типа (на примере Западной Сибири). / Г.Н. Гогоненков, М.А. Гончаров, Н.В. Короновский и др. // Общие и региональные проблемы тектоники и геодина- мики (Материалы XLI Тектонического совещания). Том 1. М.: ГЕОС, 2008. С. 204-208.

 •  9) Расчет формирования нарушений в осадочном чех- ле при горизонтальном сдвиге фундамента по результатам 3D-моделирования / Ю.П. Стефанов, Р.А. Бакеев, А.И. Ти- мурзиев и др. // 2-е Кудрявцевские чтения: Материалы Все- российской конференции по глубинному генезису нефти. М.: ЦГЭ, 2013.

 •  10) Роль сдвига вдоль горизонтальной плоскости при формировании структур «пропеллерного» типа / Коронов- ский Н.В., Гогоненков Г.Н., Гончаров М.А. и др. // Геотекто- ника. 2009. № 5. С. 50-64.

 •  11) Тимурзиев А.И., Гогоненков Г.Н. Структурно- тектоническая характеристика фундамента сдвиговых зон на примере Еты-Пуровского вала // Геология нефти и газа. 2007. № 3. С. 3-11.

 •  12) Тимурзиев А.И. Технология прогнозирования трещи- новатости на основе трехмерной геомеханической и кинема- тической модели трещинного коллектора (на примере место- рождения Белый Тигр) // Геофизика. 2008. № 3. С. 41-60.

 •  13) Тимурзиев А.И. Новейшая сдвиговая тектоника оса- дочных бассейнов: тектонофизический и флюидодинами- ческий аспекты (в связи с нефтегазоносностью): Авторефе- рат диссертации на соискание ученой степени доктора г.-м. наук. М.: МГУ, 2009. 40 с.

 •  14) Тимурзиев А.И. Новая кинематическая модель сдви- гов. Доклады РАН. 2009. Т. 428. № 4. С. 542-546.

 •  15) Тимурзиев А.И. Кинематика и закономерности ори- ентировки разрывных нарушений и осей напряжений оса- дочных бассейнов Северного полушария // Отечественная геология. 2009. № 6. С. 52-59.

 •  16) Тимурзиев А.И. Анализ трещинных систем и рекон- струкции напряженно-деформированного состояния горных пород севера Западной Сибири // Горные ведомости. 2010. № 8. С. 54-70.

 •  17) Тимурзиев А.И. Структурно-тектонические условия, контролирующие продуктивность скважин на месторожде- ниях Западной Сибири, осложненных сдвигами // Геология, геофизика и разработка нефтегазовых месторождений. 2010. № 8. С. 20-33.

 •  18) Тимурзиев А.И. Геомеханические условия деформа- ции в зонах сдвигания: к обоснованию структурных при- знаков растяжения и проницаемости горных пород. Вестник ЦКР Роснедра. 2011. № 1. С. 7-28.

 •  19) Тимурзиев А.И. Присдвиговая нефть - вопросы со- вершенствования методики поисково-разведочных работ: к обоснованию нового типа залежей жильного насыщения и структурно-деформационного критерия продуктивности скважин. Электронный журнал «Глубинная нефть». 2014. Том 2. № 8. С. 1276-1335.

 •  20) Naylor M.A., Mandl G., Sijpesteijn C.H. K. Fault geome- tries in basement-induced wrench faulting under different initial stress states // Journal of Structural Geology. 1986. Vol. 8. № 7. Pp. 737-752.

 •  21) Sylvester A.G. Strike-slip faults // Geological Society of America Bulletin. 1988. V. 100. P. 1666-1703.

 •  22) Wilson J.T. Continental drift, transcurrent, and transform faulting // The Sea, vol. 4, part II. 1970, New-York: Wiley-Inter- science, 623-644.

 •  23) Woodcock N.H. and Fisher M. Strike-sleep duplexes // J. Struct. Geol., 1986. Vol. 8. № 7. P. 725-735.