Reference

 •  1) Abramov V. A., 1993, Struktura i dinamika tektonosfery Aldanskogo schita. Chasti I, II. Vladivostok, Dalnauka.

 •  2) Beer M. A., Schukin Yu. K, 1978, Geodinamika i seysmichnost Karpato-Balkanskoy sistemy. Proceedings of the Simposium on the Analysis of Seismiciti. Liblice, 17-22 Oktober 1977. Academia, Praga.

 •  3) Galeckiy L. S, Nechaev S. V., 1966, Strukturno-tektonicheskiy kontrol zolotorudnoy mineralizacii yugo-zapada Vostochno-Evropeyskoy platformy (VEP). M1zhdunar. Konferenciya. Glubinna budova losferi ta netradishyne vykorastannniya nedr Zemli. Kshv, 14-18 travnya, 1966 r. Tezisi dopovschey. Kyuv, 141 - 142.

 •  4) Gvishiani A. D., Gorshkov A. I., Rancman E. Ya. i dr., 1988, Prognozirovanie mest zemletryaseniy v regionah umerennoy seysmichnosti: M., Nauka.

 •  5) Geofizicheskie usloviya v ochagovyh zonah silnyh zemletryaseniy, 1983: M., Nauka.

 •  6) Glubinnoe stroenie slaboseysmichnyh regionov SSSR, 1987: M., Nauka.

 •  7) Guberman Sh. A., Pikovskiy Yu. I., 1984, Seysmogennye dizyunktivnye uzly i zakonomernost razmescheniya mestorozhdeniy nefti i gaza: Izv. AN SSSR, Fizika Zemli, 11, 10 - 17.

 •  8) Guberman Sh. A., Zhidkov M. P., Pikovskiy Yu. I., Rancman E. Ya., 1986, O nekotoryh kriteriyah neftegazonosnoe™ morfos-trukturnyh uzlov Andy Yuzhnoy Ameriki): DAN SSSR, 291, 6, 1436 - 1440.

 •  9) Dobrev T. B., Schukin Yu. K., 1967, Issledovaniya zemnoy kory i prirody seysmichnosti Karpato-Balkanskogo regiona: Sovetskaya geologiya, 5, 95 - 109.

 •  10) Dobrev T. B., Schukin Yu. K, 1974, Geofizicheskie polya i seysmichnost vostochnoy chasti Karpato-Balkanskogo regiona: M, Nauka.

 •  11) Dobrev T. B., Schukin Yu. K., 1978, O svyazi i razmeschenii rudnyh rayonov s elementami glubinnyh struktur, geofizicheskih poley i seysmichnosti (na primere territorii Bolgarii): Rezultaty kompleksnyh.geofizicheskih issledovaniy v seysmoopasnyh zonah: M., Nauka.

 •  12) Ivanovskaya I. V., Homenyuk Yu. V., FirsovaD. B., Schukin Yu. K, 1988, Dolgovremennoe prognozirovanie seysmicheskoy opasnosti po kompleksu geologo-geofizicheskih dannyh: M., Nauka.

 •  13) Issledovaniya zemnoy kory i verhney mantii seysmoopasnyh zon SSSR, 1984: M., Nauka.

 •  14) Kamaletdinov M. A., Kazanceva T. T., Kazancev Yu. V., Postnikov D. V., 1988, Sharyazhno-nadvigovaya tektonika Volgo-Uralskoy oblasti i formirovanie zalezhey uglevodorodov: Aktualnye problemy tektoniki SSSR: M., Nauka, 138 - 147.

 •  15) Kasyanova N. A., Kuzmin Yu. O., 1996, Sovremennaya anomalnaya geodinamika nedr i ee vliyanie na obekty neftegazovogo kompleksa: M., Geoinformmark.

 •  16) Krasnopevceva G. V., Schukin Yu. K, 1978, Harakteristika zemnoy kory i ochagovyh zon zemletryaseniy Kavkaza po seysmicheskim dannym: Izv. vuzov, ser. Geologiya i razvedka, 5, 126 - 133.

 •  17) Kunin N. Ya., Safonov V. S, Lucenko B. I., 1995, Osnovy strategii poiskov mestorozhdeniy nefti i gaza (na primere Zapadnoy Sibiri). Ch. I: M.

 •  18) Mikulenko K. I., 1981, Treschinovatost porod i neftegazo-nosnost: Teoreticheskie i metodologicheskie voprosy geologii nefti i gaza: Novosibirsk, Nauka, 170 - 177.

 •  19) Mikulenko K. I., 1999, Paleoseysmichnost kak faktor formirovaniya lovushek i zon neftenakopleniya netradicionnogo tipa: Otechestvennaya geologiya, 4, 75 - 77.

 •  20) Pismennyy B. M., Achakshin A. M. Pospeev A. V., Mishenkin B. P., 1984, Geologiya i seysmichnost BAM. Glubinnoe stroenie: Novosibirsk, Nauka.

 •  21) Pospeev A. V., 1988, Geoelektricheskiy razrez: Geologiya zony BAM. T. 1. Geologicheskoe stroenie: M., Nedra, 387 - 392.

 •  22) Romanovskiy N. P., 1987, Petrofizika granitoidnyh rud-no-magmaticheskih sistem Tihookeanskogo poyasa: M., Nauka.

 •  23) Seyduzova S. S, Surov V. P., Matasova L. M. i dr., 1987, Ocenka seysmicheskoy opasnosti na osnove kompleksa dannyh ob osobennostyah glubinnogo stroeniya zemnoy kory: Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 6, 7 - 16.

 •  24) Sidorov V. A., Bagdasarova M. V., Atangasyan S. V. i dr., 1989, Sovremennaya geodinamika i neftegazonosnost: M., Nauka.

 •  25) Sollogub V. B., Chekunov A. V., Schukin Yu. K., 1984, Glubinnye neodnorodnosti verhney mantii i ih vliyanie na strukturu i dinamiku zemnoy kory. Tektonika: Dokl. 27-go Mezhdu-nar. geol. kongr.,.7. M., Nauka, 195 - 192.

 •  26) Trofimuk A. A., Cherskiy N. V., Carev V. P., Soroka T. I., 1981, Novye dannye po eksperimentalnomu izucheniyu preobrazovaniya iskopaemogo veschestva s ispolzovaniem mehanicheskih poley: DAN SSSR, 257, 1, 207 - 211.

 •  27) Hamrabaev I. X, Seyduzova S. S, Matasova L. M., Yankovskaya N. P., 1988, Yavleniya obratnoy svyazi (antagonizm) mezhdu razmescheniem rudnyh mestorozhdeniy i epicentralnymi zonami silnyh zemletryaseniy. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 3, 15 - 22.

 •  28) Carev V. P., 1988, Osobennosti neftegazoobrazovaniya v zonah tektonoseysmicheshoy aktivacii: Novosibirsk, Nauka.

 •  29) Schukin Yu. K, 1996, Glubinnaya seysmotektonika Severnoy Evrazii: Nedra Povolzhya i Prikaspiya, 13, specvypusk, 3 - 16.

 •  30) Shchukin Yu. K, 1993, New Ideas about seismotectonics of Northern Eurasia: 4-th International Conference on Plate Tectonics: Prbgramm and Abstract: Moscow, Russia.

 •  31) Shchukin Yu. K., 1994, Deer/ Dynamic Systems of Northern Eurasia: 11-th Internat.Confer. "Basement Tectonics": Abstract. Potsdam.

СЕЙСМОТЕКТОНИКА И МИНЕРАГЕНИЯ

Щукин Ю.К.

Аннотация

Таким образом, "сейсмоминерагения" начинает приобретать черты конкретных практических решений. Залогом ожидаемого нами успеха должна стать идея взаимообусловленности сейсмогенных движений среды и минерагенических процессов, их сопровождающих.

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Щукин Ю.К. СЕЙСМОТЕКТОНИКА И МИНЕРАГЕНИЯ // Геофизика. 2000. № 6. С. 12-16.

Список литературы

 •  1) Абрамов В. А., 1993, Структура и динамика тектоносферы Алданского щита. Части I, II. Владивосток, Дальнаука.

 •  2) Беэр М. А., Щукин Ю. К, 1978, Геодинамика и сейсмичность Карпато-Балканской системы. Proceedings of the Simposium on the Analysis of Seismiciti. Liblice, 17-22 Oktober 1977. Academia, Praga.

 •  3) Галецкий Л. С, Нечаев С. В., 1966, Структурно-тектонический контроль золоторудной минерализации юго-запада Восточно-Европейской платформы (ВЕП). М1ждунар. Конференция. Глубинна будова лЬосфери та нетрадишйне выкорастаннния недр Земли. Кшв, 14-18 травня, 1966 р. Тезиси доповщей. Кюв, 141 - 142.

 •  4) Гвишиани А. Д., Горшков А. И., Ранцман Е. Я. и др., 1988, Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности: М., Наука.

 •  5) Геофизические условия в очаговых зонах сильных землетрясений, 1983: М., Наука.

 •  6) Глубинное строение слабосейсмичных регионов СССР, 1987: М., Наука.

 •  7) Губерман Ш. А., Пиковский Ю. И., 1984, Сейсмогенные дизъюнктивные узлы и закономерность размещения месторождений нефти и газа: Изв. АН СССР, Физика Земли, 11, 10 - 17.

 •  8) Губерман Ш. А., Жидков М. П., Пиковский Ю. И., Ранцман Е. Я., 1986, О некоторых критериях нефтегазоносное™ морфос-труктурных узлов Анды Южной Америки): ДАН СССР, 291, 6, 1436 - 1440.

 •  9) Добрев Т. Б., Щукин Ю. К., 1967, Исследования земной коры и природы сейсмичности Карпато-Балканского региона: Советская геология, 5, 95 - 109.

 •  10) Добрев Т. Б., Щукин Ю. К, 1974, Геофизические поля и сейсмичность восточной части Карпато-Балканского региона: М, Наука.

 •  11) Добрев Т. Б., Щукин Ю. К., 1978, О связи и размещении рудных районов с элементами глубинных структур, геофизических полей и сейсмичности (на примере территории Болгарии): Результаты комплексных.геофизических исследований в сейсмоопасных зонах: М., Наука.

 •  12) Ивановская И. В., Хоменюк Ю. В., ФирсоваД. Б., Щукин Ю. К, 1988, Долговременное прогнозирование сейсмической опасности по комплексу геолого-геофизических данных: М., Наука.

 •  13) Исследования земной коры и верхней мантии сейсмоопасных зон СССР, 1984: М., Наука.

 •  14) Камалетдинов М. А., Казанцева Т. Т., Казанцев Ю. В., Постников Д. В., 1988, Шарьяжно-надвиговая тектоника Волго-Уральской области и формирование залежей углеводородов: Актуальные проблемы тектоники СССР: М., Наука, 138 - 147.

 •  15) Касьянова Н. А., Кузьмин Ю. О., 1996, Современная аномальная геодинамика недр и ее влияние на объекты нефтегазового комплекса: М., Геоинформмарк.

 •  16) Краснопевцева Г. В., Щукин Ю. К, 1978, Характеристика земной коры и очаговых зон землетрясений Кавказа по сейсмическим данным: Изв. вузов, сер. Геология и разведка, 5, 126 - 133.

 •  17) Кунин Н. Я., Сафонов В. С, Луценко Б. И., 1995, Основы стратегии поисков месторождений нефти и газа (на примере Западной Сибири). Ч. I: M.

 •  18) Микуленко К. И., 1981, Трещиноватость пород и нефтегазо-носность: Теоретические и методологические вопросы геологии нефти и газа: Новосибирск, Наука, 170 - 177.

 •  19) Микуленко К. И., 1999, Палеосейсмичность как фактор формирования ловушек и зон нефтенакопления нетрадиционного типа: Отечественная геология, 4, 75 - 77.

 •  20) Письменный Б. М., Ачакшин А. М. Поспеев А. В., Мишенькин Б. П., 1984, Геология и сейсмичность БАМ. Глубинное строение: Новосибирск, Наука.

 •  21) Поспеев А. В., 1988, Геоэлектрический разрез: Геология зоны БАМ. Т. 1. Геологическое строение: М., Недра, 387 - 392.

 •  22) Романовский Н. П., 1987, Петрофизика гранитоидных руд-но-магматических систем Тихоокеанского пояса: М., Наука.

 •  23) Сейдузова С. С, Суров В. П., Матасова Л. М. и др., 1987, Оценка сейсмической опасности на основе комплекса данных об особенностях глубинного строения земной коры: Узбекский геологический журнал, 6, 7 - 16.

 •  24) Сидоров В. А., Багдасарова М. В., Атангасян С. В. и др., 1989, Современная геодинамика и нефтегазоносность: М., Наука.

 •  25) Соллогуб В. Б., Чекунов А. В., Щукин Ю. К., 1984, Глубинные неоднородности верхней мантии и их влияние на структуру и динамику земной коры. Тектоника: Докл. 27-го Между-нар. геол. конгр.,.7. М., Наука, 195 - 192.

 •  26) Трофимук А. А., Черский Н. В., Царев В. П., Сорока Т. И., 1981, Новые данные по экспериментальному изучению преобразования ископаемого вещества с использованием механических полей: ДАН СССР, 257, 1, 207 - 211.

 •  27) Хамрабаев И. X, Сейдузова С. С, Матасова Л. М., Янковская Н. П., 1988, Явления обратной связи (антагонизм) между размещением рудных месторождений и эпицентральными зонами сильных землетрясений. Узбекский геологический журнал, 3, 15 - 22.

 •  28) Царев В. П., 1988, Особенности нефтегазообразования в зонах тектоносейсмичесхой активации: Новосибирск, Наука.

 •  29) Щукин Ю. К, 1996, Глубинная сейсмотектоника Северной Евразии: Недра Поволжья и Прикаспия, 13, спецвыпуск, 3 - 16.

 •  30) Shchukin Yu. К, 1993, New Ideas about seismotectonics of Northern Eurasia: 4-th International Conference on Plate Tectonics: Prbgramm and Abstract: Moscow, Russia.

 •  31) Shchukin Yu. K., 1994, Deer/ Dynamic Systems of Northern Eurasia: 11-th Internat.Confer. "Basement Tectonics": Abstract. Potsdam.